Organisera

När deltagaren är motiverad att börja sin förändringresa går vi in i organisera fasen. I den fasen tar vi hjälp av modellen livshjulet och SMARTA Mål.


Livshjulet


Då vi jobbar med denna process har vi en skala från 1-10 och maximalt 5 områden som ingår i deltagarens livshjul. Dra sen fingret från mitten och utåt och stanna där deltagaren säger stopp. Upprepa detta på alla områden du valt och välj sen ett område deltagaren vill kika närmare på. Vi leker med tanken att följande resultat uppnåddes:


Hälsa = 7

Arbete = 3

Ekonomi = 6

Familj = 9


Gör nu om proceduren med fingret och välj ett område som ni skall jobba vidare med.

Vi leker nu med tanken att följande resultat uppnåtts:


Lön = 8

Tillfredsställelse = 4

Prestation = 7

Trygghet = 9


Här kan vi snabbt se att deltagaren inte känner tillfredställelse med jobbet och frågorna vi skall ställa till denne nu är.


1. Vad innebär det för dig att vara på nivå 4 när det gäller hur tillfreds du är med ditt jobb.

2. Vad skulle det innebära att hoppa upp ett steg på skalan?

3. Hur gör du det specifikt (Här sätter vi SMARTA mål)

4. Hur och när vill du att vi följer upp att du nått det SMARTA målet


Smarta Mål


Specifikt

Det ska vara tydligt vad som ska uppnås för de personer som ska uppnå målet. Målet ska vara exakt så att det inte går att misstolka.


Mätbart

Redan då ni sätter målet bör ni besluta hur ni mäter att ni lyckats. Det är viktigt att komma överens om hur det ska gå till: är det en viss kostnad, tid, kvalitet, upplevd nöjdhet etcetera?


Accepterat

För att målet ska upplevas som relevant måste man förstå vad målet innebär: saknas förståelse är det svårt att känna motivation och sannolikheten för att målet inte uppfylls ökar. Delaktighet i att ta fram målet är ett nyckelord för att uppnå acceptans och för att undvika otydlighet.


Realistiskt

Det ska vara möjligt att uppnå målet. Om det uppstår diskussion kring om målet är realistiskt är det viktigt att vara lyhörd för det upplevda motståndet hos medarbetaren. Tolkar ni målet på samma sätt? Finns det oklarheten som inte är utredda kring de andra kriterierna?


Tidsbundet

Det ska finnas en tidsangivelse för när målet ska vara uppfyllt.


Uppföljning-Reflektion


Då detta mål är uppnått sätter vi oss tillsammans med deltagaren och frågar


Hur gick det?


Vad har du lärt dig?


Hur känns det?


Hur vill du gå vidare nu?

 


Då detta är gjort är det väldigt enkelt att gå tillbaka till valfritt hjul och börja om, alternativt arbeta vidare till nästa steg i det valda området. Processen är igång!


Onlinecoachen


- Coachens samlingsplats på nätet.
"Coaching is helping people grow without telling them what to do"

Copyright. All Rights Reserved